Home Producten Zoeken Bestellen Bezorgen Nieuwsbrief Contact
 
   
Boekenkasten
Bureaus
CD-kasten
Computerkasten
Dressoirs
Eettafels
Hoekkasten
Kasten
Ladenkasten
Salontafels
Side-tables
Stoelen
Tuinmeubelen
TV meubelen
Vitrinekasten
Overig
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Leveringsvoorwaarden


 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Teakwinkel V.O.F.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Teakwinkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Teakwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Teakwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Teakwinkel zijn vrijblijvend en Teakwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Teakwinkel. Teakwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Teakwinkel dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) . Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, incl. BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of onder rembours. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Teakwinkel.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Teakwinkel bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien Teakwinkel haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Teakwinkel om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Teakwinkel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Teakwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd mag 30 dagen bedragen, tenzij een langere levertijd wordt aangegeven bij de bevestiging. Dit staat per artikel vermeld. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Wordt de leveringstermijn van 30 dagen (tenzij anders is overeengekomen) overschreden dan heeft u het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, ook als de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Als de levertijd niet kan worden gehaald wordt u op de hoogte gesteld door Teakwinkel. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventuele aanbetalingen of betalingen worden door Teakwinkel retour gestort binnen maximaal 30 dagen na annulering of ontbinding van de koop.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Teakwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Teakwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Teakwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van niet of niet-tijdige aflevering of gebreken aan het geleverde alsook voor gevolgschade is beperkt tot de netto factuur waarde van de betreffende zaken.

6.3 Het is niet mogelijk een geleverd product om welke reden dan ook te retourneren anders dan wanneer Teakwinkel in gebreke is.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Teakwinkel, dan wel tussen Teakwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Teakwinkel, is Teakwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Teakwinkel.

 

Artikel 8. Overmacht.

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Teakwinkel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit mee te delen en zulks zonder dat Teakwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Teakwinkel en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Diversen.

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Teakwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Teakwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Teakwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Teakwinkel V.O.F.


OneStat.com Web Analytics

                                        Home I Producten I Zoeken I Bestellen I Bezorgen I Garantie I Over teakwinkel.nl

                                    Nieuwsbrief I Gastenboek I Contact I Leveringsvoorwaarden